આઈ.વી.એફ ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી 31500 રૂપિયા મા,જેમાં ઈંડા ખેંચવા, બાળક બનાવવું, બાળકને ગર્ભાશયમાં મૂકવું તથા બધા જ મોંઘા ઇન્જેક્શન નો સમાવેશ થાય છે. ઉપરાંત કોઈપણ છુપી શરતો કે છુપા ચાર્જ નથી. મોબાઈલ નંબર 09974864644

आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी ₹31500 इसमें बच्चा बनाना अंडे खींचना और बच्चे को गर्भाशय में रखना सभी चार्ज ओं का समावेश होता है कोई भी छुपा चार्ज या कोई भी छुपी शर्तों अलग से नहीं है आज ही कांटेक्ट कीजिए मधुदीप आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल भावनगर गुजरात मोबाइल नंबर 09974864644

Ivf test tube baby 31500/- Includes all costly injections Ovum pick up embryo transfer Ivf laboratory and disposable charges No hidden charges no hidden conditions Mobile no 09974864644

IVF Treatment

What is IVF Treatment ? How we can help?

MADHUDEEP IVF consultant Dr. Gaurav D. Chavda & Dr. Alpa G. Chavda Advice that every infertile should not think only Age factor for IVF procedure and with increase age (test tube baby) success rate is decrease after Advanced age. Test Tube Baby means In vitro fertilization (IVF).

In IVF Injection is given to Female and after that egg retrieve from Ovaries of the female and Sperm collection done from male partner then eggs egg and sperm are make fertilised in laboratory and embryo is made with highly specialized technique and embryo are transferred uterus of women. IVF is the original ‘test-tube’ baby technique. In-vitro fertilization (IVF) is the process of fertilizing eggs with the sperm outside of the human body. In infertile couples, where women or/and men have problem in natural conception the technique of in-vitro fertilization (IVF) offers a chance at parenthood to couples . 
Ready to get started?

Please contact us today and we’ll be happy to provide a free quote.

In IVF, eggs are surgically removed from the ovary and mixed with sperm outside the body in a Petri dish. the eggs are examined to check if they have been fertilized by the sperm and are dividing into cells. These fertilized eggs (embryos) are then placed in the uterus of the woman, thereby bypassing the fallopian tubes. Once fertilized, the resulting embryos are placed back in the woman’s uterus with the hope that a successful pregnancy will follow.

In vitro fertilization (IVF) literally means ‘fertilization in glass,’ more simply explained as ‘test tube baby’. In the IVF process, eggs are removed from the ovaries of the female, at the same time sperms are collected from the male partner. The eggs and sperms collected are made to fertilize in the laboratory and the fertilized egg (embryo) is then implanted in the woman’s womb to make her conceive.

Indira IVF fertility experts believe that age must not be a factor of consideration when going for IVF process as we get a lot of infertile couples between the age of 25 – 30 years who think that they are too young to go for IVF treatment and it’s a last resort without even knowing the statistical figures which clearly indicates that the success rate of IVF or any fertility procedure decreases with age.

This technique evolved in late 1970s and was mainly used for females having tubal blockage but with the advent of superior equipments and technology coupled with increase in complications faced by infertile couples

Ready to get started?

Please contact us today and we’ll be happy to provide a free quote.

IVF technique is now mainly used following cases:

  • Females with both fallopian tubes blocked
  • Females with one fallopian tube blocked and one open
  • Borderline male sperm count
  • Unexplained infertility cases
  • Coupled who have failed the traditional treatments like timed intercourse, follicular monitoring, IUI etc.

Gone are those days when age was a constraint to experience motherhood and attaining menopause came along with sorrow of inability to reproduce. IVF (In Vitro Fertilisation) has proved to be a boon to all those couples who’ve only dreamt of becoming parents but could never see their dream coming true due to insurmountable reasons.

Google Reviews

Ready to get started?

Please contact us today and we’ll be happy to provide a free quote.