આઈ.વી.એફ ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી 31500 રૂપિયા મા,જેમાં ઈંડા ખેંચવા, બાળક બનાવવું, બાળકને ગર્ભાશયમાં મૂકવું તથા બધા જ મોંઘા ઇન્જેક્શન નો સમાવેશ થાય છે. ઉપરાંત કોઈપણ છુપી શરતો કે છુપા ચાર્જ નથી. મોબાઈલ નંબર 09974864644

आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी ₹31500 इसमें बच्चा बनाना अंडे खींचना और बच्चे को गर्भाशय में रखना सभी चार्ज ओं का समावेश होता है कोई भी छुपा चार्ज या कोई भी छुपी शर्तों अलग से नहीं है आज ही कांटेक्ट कीजिए मधुदीप आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल भावनगर गुजरात मोबाइल नंबर 09974864644

Ivf test tube baby 31500/- Includes all costly injections Ovum pick up embryo transfer Ivf laboratory and disposable charges No hidden charges no hidden conditions Mobile no 09974864644

IUI Service

Artificial insemination is a procedure in which washed sperm sample is directly inserted into a woman’s cervix, fallopian tube or uterus with the sole purpose of making the sperm’s trip shorter and to bypass any obstructions, in turn making pregnancy possible.

Intrauterine insemination (IUI) is an assisted reproductive technique by which washed and processed sperms will be inseminated into uterine cavity at the time of ovulation. It is the most preferred and common form of artificial insemination and is recommended by doctors as an initial form of treatment for infertility because it is a simple procedure with very few side effects.

Indications are:

  • Unexplained infertility problems
  • Decreased sperm count and motility
  • Donor sperm Insemination in conditions like Azoospermia
  • An abnormal cervical condition like cervicalmucus
  • Cervical scar tissue as a result of endometriosis and other previous procedures
  • Ejaculation dysfunction.
Ready to get started?

Please contact us today and we’ll be happy to provide a free quote.

IUI is a technique in which sturdy sperm are sifted out from flaccid ones and later the washed sperm are placed into women’s uterus during the time of ovulation. Before the IUI treatment commences, it is mandatory to undergo a Patency Health Test to ascertain whether the fallopian tubes are robust and open.

This method is particularly beneficial for the couples whose infertility problem is unexplained and ambiguous. This technique is also used when men can’t ejaculate in their partners’ vagina due to a raft of reasons ranging from psychological issues, impotence, vaginismus or anatomic problems.

Procedure: After a period of abstinence for 3 days, to produce the optimum and healthy sperm, men jerk off into a jar. The best quality sperm are sifted out, which takes around 2 hours, and are placed in womb through a thin tube. This process is not painful for women but they might experience a slight discomfort or a little vaginal discharge which is just the cervical mucus.

If women are above the age of 35, the rate of success is decreased. Also, IUI might cause multiple pregnancy which results in twins, triplets or even quadruplets as it’s extremely difficult to control the growth of no. of follicles. It must be noted that IUI treatment must only be taken under the supervision of supremely skilled doctors in the state-of-the-art clinics to avoid the risks associated with IUI.

Google Reviews

Ready to get started?

Please contact us today and we’ll be happy to provide a free quote.