આઈ.વી.એફ ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી 31500 રૂપિયા મા,જેમાં ઈંડા ખેંચવા, બાળક બનાવવું, બાળકને ગર્ભાશયમાં મૂકવું તથા બધા જ મોંઘા ઇન્જેક્શન નો સમાવેશ થાય છે. ઉપરાંત કોઈપણ છુપી શરતો કે છુપા ચાર્જ નથી. મોબાઈલ નંબર 09974864644

आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी ₹31500 इसमें बच्चा बनाना अंडे खींचना और बच्चे को गर्भाशय में रखना सभी चार्ज ओं का समावेश होता है कोई भी छुपा चार्ज या कोई भी छुपी शर्तों अलग से नहीं है आज ही कांटेक्ट कीजिए मधुदीप आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल भावनगर गुजरात मोबाइल नंबर 09974864644

Ivf test tube baby 31500/- Includes all costly injections Ovum pick up embryo transfer Ivf laboratory and disposable charges No hidden charges no hidden conditions Mobile no 09974864644

Infertility workup

Fertility experts at Indira IVF pay special attention on the initial workup for an infertile couple as it gives them the opportunity to select the right kind of fertility treatment for such couples based on the initial reports. The patient coordination team is working on daily basis to constantly evaluate ways and methods to make the fertility process patient friendly by decreasing the numbers of visits and duration of stay that any patient has to invest in fertility treatment at Indira IVF. The infertile couples must undergo a set of advance tests before the commencement of any treatment.
Ready to get started?

Please contact us today and we’ll be happy to provide a free quote.

These tests are comprehensive & detailed and are essential to determine the causes of infertility, whether the couples are diagnosed with any other ailment and which technique would be most suitable for a particular couple. Female partner must undergo trans-vaginal ultrasound to evaluate ovarian reserve & uterus condition, few blood tests etc. and Laparoscopy or hysteroscopy in cases where there is indication of such operation requirement after the initial workup. Male partners need to undergo a semen analysis to determine the quality & quantity of their sperm or whether there’s any dysfunctional tinge to them. The mobility and motility are also checked along with few blood tests.

Google Reviews

Ready to get started?

Please contact us today and we’ll be happy to provide a free quote.