આઈ.વી.એફ ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી 31500 રૂપિયા મા,જેમાં ઈંડા ખેંચવા, બાળક બનાવવું, બાળકને ગર્ભાશયમાં મૂકવું તથા બધા જ મોંઘા ઇન્જેક્શન નો સમાવેશ થાય છે. ઉપરાંત કોઈપણ છુપી શરતો કે છુપા ચાર્જ નથી. મોબાઈલ નંબર 09974864644

आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी ₹31500 इसमें बच्चा बनाना अंडे खींचना और बच्चे को गर्भाशय में रखना सभी चार्ज ओं का समावेश होता है कोई भी छुपा चार्ज या कोई भी छुपी शर्तों अलग से नहीं है आज ही कांटेक्ट कीजिए मधुदीप आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल भावनगर गुजरात मोबाइल नंबर 09974864644

Ivf test tube baby 31500/- Includes all costly injections Ovum pick up embryo transfer Ivf laboratory and disposable charges No hidden charges no hidden conditions Mobile no 09974864644

Prices

Charges

INFERTILITY TREATMENTS COST

*excludes medicine costs

1. IUI Rs. 15,000 *Extra
2. TESA, TESE, MESA, PESA  Rs. 20,000 *Extra
3. IVF (Test Tube Baby)

* This is the basic charge of Ivf test tube baby

Rs. 31,500 *Extra

 

4. ICSI (intra cytoplasmic sperm injection) Rs. 20,000 *Extra
5. Female Egg (Ovum) Donation Rs. 20,000 *Extra
6. Cryopreservation (freezing) by vitrification of embryo freezing

**Above charges are procedure charge it excludes post-procedure medicine and injection charge and charges may vary from patient to patient–

Rs. 20,000 *Extra

Frequently Asked Questions (faqs) For IVF Treatment Cost in Bhavnagar

What is the cost of IVF treatment at the best IVF center in Bhavnagar?
The Madhudeep IVF center in Bhavnagar is one of the best in the country and offers world-class treatment at very affordable prices. The cost of IVF treatment at the center is just Rs. 30,000, which is very reasonable considering the quality of treatment that you will receive.

We have a team of highly experienced and qualified doctors who offer the latest and most advanced IVF treatments. The center is equipped with state-of-the-art facilities and equipment. The staff is very friendly and helpful. The center has a very high success rate for IVF treatments.

What are the different types of IVF treatments available in Bhavnagar?
There are a few different types of IVF treatments available in Bhavnagar. The most common type of IVF treatment is called standard or conventional IVF. This is where the woman takes fertility drugs to stimulate the ovaries so that they produce more eggs, and then one or more eggs are retrieved from her ovaries and combined with sperm in a laboratory. The embryo is then transferred back into the woman’s uterus to try and achieve a pregnancy.

There is also a type of IVF treatment called intracytoplasmic sperm injection (ICSI). This is where a single sperm is injected directly into an egg to try and fertilize it. And finally, there is a type of IVF treatment called preimplantation genetic diagnosis (PGD). This is where embryos are created as usual, but then they are tested for certain genetic conditions before being implanted into the woman’s uterus. Some also IVF treatments are available like like TESA, TESE, MESA, PESA.

Ready to get started?

Please contact us today and we’ll be happy to provide a free quote.