આઈ.વી.એફ ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી 31500 રૂપિયા મા,જેમાં ઈંડા ખેંચવા, બાળક બનાવવું, બાળકને ગર્ભાશયમાં મૂકવું તથા બધા જ મોંઘા ઇન્જેક્શન નો સમાવેશ થાય છે. ઉપરાંત કોઈપણ છુપી શરતો કે છુપા ચાર્જ નથી. મોબાઈલ નંબર 09974864644

आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी ₹31500 इसमें बच्चा बनाना अंडे खींचना और बच्चे को गर्भाशय में रखना सभी चार्ज ओं का समावेश होता है कोई भी छुपा चार्ज या कोई भी छुपी शर्तों अलग से नहीं है आज ही कांटेक्ट कीजिए मधुदीप आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल भावनगर गुजरात मोबाइल नंबर 09974864644

Ivf test tube baby 31500/- Includes all costly injections Ovum pick up embryo transfer Ivf laboratory and disposable charges No hidden charges no hidden conditions Mobile no 09974864644

Cryopreservation

Cryopreservation is a technique in which sperms, eggs and embryos are frozen at a sub-zero temperature to preserve them for future when the need arises.

There are 3 types of Cryopreservation in IVF spectrum:

  • Sperm Cryopreservation
  • Eggs Cryopreservation
  • Embryos Cryopreservation

Sperm are frozen to preserve because of a string of reasons:

  • develop sperm bank
  • donate stored sperm
  • For back up to use it during the treatment if the male partner is unable to ejaculate on the day of egg retrieval
  • to preserve the male infertility I.e.Prior to Cancer treatment which might adversely affect fertility
  • Retrieved sperms from epididymis (PESA) or testes (TESA)
  • If sperm are frozen for the impending treatment of the donor, the storage period is usually 1 year. For the pre-chemotherapy storage, the duration is mostly of 10 years which can be extended in certain circumstances.
Eggs Cryopreservation is for women who are about to undergo medical treatment such as cancer etc. which may affect her ability to produce eggs in the future. This technique is also useful for women who are career-oriented and does not want early motherhood. Eggs are frozen within few hours of collection through the standard freezing process. Later, when women are ready to be pregnant, the frozen eggs are thawed, fertilized with the husbands’ sperms and resultant embryo is implanted in the uterus.
Ready to get started?

Please contact us today and we’ll be happy to provide a free quote.

Sperm Donation: Donating sperm is considered one of the noblest causes a man can undertake. When the male partner has zilch sperm or his sperm are of low-quality, they need some other man who is willing to donate sperm which would fuse with eggs of the female partner to form an embryo. That embryo would be implanted in the womb to produce a healthy child after 9 months.

Egg Donation: When female partner is unable to produce eggs due to various reasons like menopause, premature ovarian failure or age factor, the infertile couple seeks a woman who would donate eggs in lieu of a sum of money. . The eggs are fertilised and implanted in the womb of the desired mother. Thereafter the children are born in a natural manner. The desired mother has to undergo two to three sessions of hormonal therapy before obtaining the eggs from the donor woman. It is called Hormonal Replacement Technique. This therapy is used to determine whether the womb of a woman is competent for implantation.

Embryo Donation: When both the male partner and the female partners are infertile, they opt for embryo donation. In this, the embryo is developed by fusing the sperm and eggs of the donor couple and the embryo is implanted in the uterus of female partner. The couple who are donating the sperm and the eggs undergo a

series of tests to determine any medical ailment or the quality of sperm & eggs.

Google Reviews

Ready to get started?

Please contact us today and we’ll be happy to provide a free quote.