આઈ.વી.એફ ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી 31500 રૂપિયા મા,જેમાં ઈંડા ખેંચવા, બાળક બનાવવું, બાળકને ગર્ભાશયમાં મૂકવું તથા બધા જ મોંઘા ઇન્જેક્શન નો સમાવેશ થાય છે. ઉપરાંત કોઈપણ છુપી શરતો કે છુપા ચાર્જ નથી. મોબાઈલ નંબર 09974864644

आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी ₹31500 इसमें बच्चा बनाना अंडे खींचना और बच्चे को गर्भाशय में रखना सभी चार्ज ओं का समावेश होता है कोई भी छुपा चार्ज या कोई भी छुपी शर्तों अलग से नहीं है आज ही कांटेक्ट कीजिए मधुदीप आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल भावनगर गुजरात मोबाइल नंबर 09974864644

Ivf test tube baby 31500/- Includes all costly injections Ovum pick up embryo transfer Ivf laboratory and disposable charges No hidden charges no hidden conditions Mobile no 09974864644

PESA, MESA, TESA

The usual way of producing sperm for use in Assisted Reproductive Technology is manual stimulation. In cases where medical or religious factors prevent this, surgical methods can be used. Medical reasons that could contribute to inability to produce sperm though ejaculation could consist of azoospermia, low sperm count, low sperm motility. The following procedures help retrieve sperm through minor surgical procedures:

PESA

PESA (percutaneous epididymal sperm aspiration) is a method, performed under local anesthesia, which involves extracting sperm with a fine needle from the epididymis or testes. The sperm is then implanted into the egg through the process of ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) to be used in IVF.

TESA

In cases where the epididymis does not contain any sperm, because of impaired sperm production, the method of TESA (Testicular Sperm Aspiration) or TESE (Testicular Sperm Extraction) may be used. TESE involves a surgical biopsy of the testis, while TESA is performed by sticking a needle into the testis and aspirating fluid and tissue with negative pressure.

MESA

The most invasive of the surgical sperm retrieval procedures is MESA (micro-epididymal sperm aspiration), which is performed under general anesthesia. MESA involves the cutting open of the scrotum to retrieve sperm. The wound is closed with dissolvable stitches. Swelling and pain subsides within a few days, during which prescribed painkillers may be taken to ease the pain.

Ready to get started?

Please contact us today and we’ll be happy to provide a free quote.

In vitro culturing of sperm

We have applied for registeration patent ,where we got success in culturing the spermatozoa in a patient followed by testicular biopsy ,who are having spermatogenesis arrest as per their histopathology report of testicular biopsy.

Google Reviews

Ready to get started?

Please contact us today and we’ll be happy to provide a free quote.